ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ที่ตั้ง เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02-281-3535 โทรสาร 02-282-9493
E-mail webmaster@makut.ac.th
Website http://www.makut.ac.th/
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 86.66 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ เขตพระนคร, เขตปทุมวัน, เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย, เขตราชเทวี และเขตสัมพันธวงศ์
คติธรรมและปรัชญาโรงเรียน
วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺสนิปฺปทา "บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ"
คำขวัญ
"สะอาด พัฒนา สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำการกีฬา"
สีประจำโรงเรียน : เหลือง – ชมพู
สีเหลือง หมายถึง สีของพระพุทธศาสนาหรือสีของจีวรพระภิกษุ ในที่นี้คือวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ซึ่งอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณวัด ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
สีชมพู หมายถึง สีแห่งความอ่อนเยาว์และวัยแห่งการศึกษา
ตราประจำโรงเรียน
เป็นตรารูปมงกุฎครอบเลขสี่ (เลขไทย) มีรัศมีจากยอดมงกุฎและมีแถบชื่อโรงเรียนระบุอักษร "มกุฏกษัตริย์" อยู่ใต้มงกุฎ ความหมาย คือโรงเรียนซึ่งมีพื้นฐานกำเนิดจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงสร้างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ใต้บุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น
วิสัยทัศน์
มุ่งเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย ก้่าวไกลสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนอย่่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
" ลูก ม.ก. มีน้ำใจ อัธยาศัยดี "
เอกลักษณ์
กิจกรรมลูกเสือ
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2494 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดสถานที่ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าวัดมกุฏกษัตริยาราม หน่วยแนะแนวการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่หาที่เรียนไม่ได้มาเข้าเรียนชั้น ม.1 เดิมรับเฉพาะนักเรียนชาย จนกระทั่งเปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน