ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นางสาวรัตนา แก้วรักษา
ตำแหน่ง ครู
นายยศ พฤกษ์ชัยกุล
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุธาสินี การชัยตระกูล
ตำแหน่ง ครู
นางสาวพิมสุรีย์ ศรีโชติ
ตำแหน่ง คร
นางสาวกุลนิดา จุนวิจิตร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญาตรี
วุฒิการศึกษา
คบ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมพื้นฐาน , พระพุทธศาสนา , ประวัติศาสตร์
นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์ ม.2 , พระพุทธศาสนา