ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

ศ.ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายวีระพงษ์ อรรคนิตย์
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานกรรมการ)
นายอภิชัย สุสมากุลวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
พันตำรวจเอกสมโภช สุวรรณจรัส
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นายอนุวัฒน์ เต็มฐิติรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นายชูชาติ กันภัย
ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
นายนพดล จำนงค์รักษ์
ตำแหน่ง ผู้แทนครู (กรรมการ)
นายสิงหะชัย คมนาธรรมโกมล
ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
นายทวีพร อนุตรพงษ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรรมการ)
นายชุมเจษฎ์ มาลาธรรม
ตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
Page  12