ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นางสุทัศนา พรหมเวช
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม ( ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต )
วิชาเอก
การสอนภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นม. 6 ( ท 33101) หลักภาษไทย ( เพิ่มเติม ) ท 30201
นายธีระยุทธ ชินสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ. ( ศึกษาศาสตร์บัณฑิต )
วิชาเอก
การสอนภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทยพื้นฐาน ม. 5 (ท 32101) , ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 (ท 23101)
นายโอภาส จอมสายศรี
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( ศ.ม. )
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวดุษฏี เทพนนท์กลาง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 )
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทยพื้นฐาน ม. 4 , ความเรียงขั้นสูง ม.3 , และวิชาการอ่าน-การเขียน ม. 2
นางสาวกรกนก เภสัชชา
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย ม.2
นางสาวพิมพ์สิริ สัจจกุล
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศ.ษ )
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวสุวรรณี พจนประพันธ์
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. )
วิชาเอก
การศึกษา (ภาษาไทย)
วิชาที่สอน
ภาษาไทย