ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นายสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
คบ. และ วท.ม.
วิชาเอก
สัตววิทยา
วิชาที่สอน
ชีววิทยา ม.4 และ ม.6
นายประเสริฐ โฆษวิฑิตกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ฟิสิกส์ ม.6
นางสาวขวัญสุดา ประวะภูโต
ตำแหน่ง ครู , หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การสอนวิชาชีวะ
วิชาที่สอน
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บรรเริงเสนาะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาตร์ ม.ปลาย
นางเรวดี ไกรฤกษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.ม. , นบ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป , นิติศาสตร์
วิชาที่สอน
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
นางสาวสุชีรา ใจหวัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
การศึกาบัณฑิต (กศบ. )
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ – เคมี
วิชาที่สอน
เคมี – วิทยาศาสตร์
นางสาวอัญชลี ชูช่วย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ฟิสิกส์
นางสาวพอดี แสไพศาล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก
เคมี
วิชาที่สอน
เคมีพื้นฐาน ม. 4-5 , โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2
นางษมากร บุญยงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก
เคมี – ชีววิทยา
วิชาที่สอน
เคมี ม. 5 , วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1
นายภาณุพงศ์ น้ำแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
วิชาเอก
ไฟฟ้า
Page  12