ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นางศศิธร ไวทยสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
การจัดการทั่วไป
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์ , บัญชี
นายบุญยงค์ มีพร้อม
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ. ( ศึกษาบัณฑิต )
วิชาเอก
จิตวิทยาและการแนะแนว
วิชาที่สอน
แนะแนว
นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครูบรรณารักษ์
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศบ. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์
วิชาเอก
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
วิชาที่สอน
งานห้องสมุด และ งานประดิษฐ์
นางสาวชนชม พรหมศร
ตำแหน่ง ครู , หัวหน้าการเงิน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.
วิชาเอก
จิตวิทยาการแนะแนว
วิชาที่สอน
แนะแนว