ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ (ส.ศ.ม.ก.)

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัดตั้งเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสื่อสัมพันธ์ในมวล

สมาชิก และนักเรียนเก่าของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โดยส่งเสริมช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา

ของนักเรียนและโรงเรียน (เงินทุนการศึกษา)

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ (ส.ศ.ม.ก.)

 

1.

นายอภิชัย

สุสมาวัตนะกุล

นายกสมาคม

 

2.

นายธีระศักดิ์

กาสาวพานิชย์

อุปนายก

 

3.

นายประสิทธิ์

ธารทอง

อุปนายก

 

4.

นายบรรพต              

ด้วงชนะ   

อุปนายก

 

5.

นายชัยพร

ตระกูลรังสิ               

อุปนายก

 

6.

นายสุขสว่าง

อนุรักษ์ธนากร

อุปนายก

 

7.

นายชวลิต 

เลาหศิลป์สมจิตร์

กรรมการ

 

8.

นายธนกฤต

จารุสันต์ชาติ

กรรมการ

 

9.

นายมานพ

มานะสกุลกิจ

กรรมการ

 

10.

พันเอก ก้อง

ไชยณรงค์

กรรมการ

 

11.

นายรวิศุทธ์

ผดุงจำรัสเสถียร

กรรมการ

 

12.

นายกรวิทย์

เลิศศิริโชติ

กรรมการ

 

13.

นายไพบูลย์

อัฑฒพงศ์  

กรรมการและนายทะเบียน

 

14.

นายศุภชัย

สุกาญจนาภรณ์         

กรรมการและเหรัญญิก

 

15.

นายจารุต

โชติวรรณกุล

กรรมการและเลขาธิการ