ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

คณะกรรมการ

  

นายทรงศิลป์ชัย  เทียนประเสริฐ
ประธานกรรมการ

นายไพบูลย์   อัฑฒพงศ์
รองประธานกรรมการ

นายนภดล  จำนงค์รักษ์
กรรมการ

นายธวัชชัย  ปาริชัยยนต์
กรรมการ

นางบุหงา  แสงเอี่ยม
กรรมการ

นางพจนีย์  ปนาทกูล
กรรมการ

นายแก้ว  โอภาสวิทยารักษ์
กรรมการ

นางสาวชนชม  พรหมศร
กรรมการ

 

 นางสาวมาลินี  แย้มวจี
กรรมการและเหรัญญิก

นายอมร  ชุมศรี
กรรมการและเลขานุการ