ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

นางมญธิรา กันตามระ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวศิริพร กิจอมรชัย
ตำแหน่ง ครู
นางสาวปัทมา ฮูเซน
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน
ภาษาจีน
นางสาวพวงอินทร์ คำพวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายชรินทร์ ชุมภูห้วย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม. )
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายวินชีวี มหาวารีดำรงค์กุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ. บ. )
วิชาเอก
ภาษาฝรั่งเศส
วิชาที่สอน
ภาษาฝรั่งเศส
นางสาวพิชญาภา หงส์ทอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
ภาษาเกาหลี
วิชาที่สอน
ภาษาเกาหลี
Mr.Barry Grant
ตำแหน่ง English language Teacher
การศึกษา
University of Bristol
วุฒิการศึกษา
MBA
วิชาเอก
Business Managememt
วิชาที่สอน
English
Mr.Stephen Gill
ตำแหน่ง English language Teacher
การศึกษา
Griffith University. Austalia
วุฒิการศึกษา
B.A. Bachelor of Arts
วิชาเอก
Asian History and Culture.
วิชาที่สอน
English
Mr.Andre Botha
ตำแหน่ง English language Teacher
การศึกษา
Johanneburg University
วุฒิการศึกษา
B.A.
วิชาเอก
Business Managemant
วิชาที่สอน
English
Page  12