ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นายวินชีวี มหาวารีดำรงค์กุล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ. บ. )
วิชาเอก
ภาษาฝรั่งเศส
วิชาที่สอน
ภาษาฝรั่งเศส
นางสาวศิริพร กิจอมรชัย
ตำแหน่ง ครู
นางสาวปัทมา ฮูเซน
ตำแหน่ง ครู
วิชาที่สอน
ภาษาจีน
นางสาวพวงอินทร์ คำพวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายชรินทร์ ชุมภูห้วย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ. 1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม. )
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพิชญาภา หงส์ทอง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
ภาษาเกาหลี
วิชาที่สอน
ภาษาเกาหลี
นายมนัส รองวัง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Mr.Barry Grant
ตำแหน่ง English language Teacher
การศึกษา
University of Bristol
วุฒิการศึกษา
MBA
วิชาเอก
Business Managememt
วิชาที่สอน
English