ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

นางพาณี โพธิอะ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวพัชรพรรณ ปิ่นรุจิรัตน์
ตำแหน่ง ครู
นายณฐพล หาญตะล่อม
ตำแหน่ง ครู
นายขวัญชัย สินปรุ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศิลปมหาบัณฑิต ( ศม. )
วิชาเอก
ทัศนศิลป์
วิชาที่สอน
ทัศนศิลป์
นายภาคภูมิ เพียรภูมิพงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( ศ.บ. )
วิชาเอก
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
วิชาที่สอน
ดนตรีไทย