ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นายณฐพล หาญตะล่อม
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวพัชรพรรณ ปิ่นรุจิรัตน์
ตำแหน่ง ครู
นายขวัญชัย สินปรุ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศิลปมหาบัณฑิต ( ศม. )
วิชาเอก
ทัศนศิลป์
วิชาที่สอน
ทัศนศิลป์
นายภาคภูมิ เพียรภูมิพงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( ศ.บ. )
วิชาเอก
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
วิชาที่สอน
ดนตรีไทย