ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นายนันทพงศ์ พฤษชาติรัตน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นายนพดล จำนงค์รักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์
วิชาที่สอน
คหกรรม