ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นายนพดล จำนงค์รักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์
วิชาที่สอน
คหกรรม
นางศศิธร ไวทยสุวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
การจัดการทั่วไป
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์ , บัญชี
ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บรรเริงเสนาะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาตร์ ม.ปลาย