ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา
Ph.D
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นายนันทพงศ์ พฤษชาติรัตน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นายนพดล จำนงค์รักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์
วิชาที่สอน
คหกรรม