ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

นางสาวประพาฬรัตน์ เลิศเกษม
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวพัฒณียา ขัติยกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
คม. ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวนิภาพร พงศ์สุธีธรรม
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นายอภิชัย แก้วกระจ่าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นายกมล นาคสุทธิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
นางสาวกมลชนก ปริปุณณะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
นายนพดล นันทศิลป์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวสุนันทา สาระวัน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นายคณิตินกานต์ อาสนา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต ( คบ. )
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวสุภัชชา ประสพสุข
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์