ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ลักษณะผลงาน :  การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประเมิน :  ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปีพุทธศักราช    :  2560