ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

ประกาศผลการแข่่งขันการทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดูทั้งหมด

ประกาศผลการแข่่งขันการทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ๕

รองชนะเลิศอันดับ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ๔

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ๖

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ / ๗

รองชนะเลิศอันดับ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ / ๖

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ / ๒

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๒

รองชนะเลิศอันดับ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ / ๓

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๖

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๒

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๔

รองชนะเลิศอันดับ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๓

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ๒