ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดูทั้งหมด

 ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ร่วมกับ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เข้าร่วมบรรพชา

มีกำหนด 19 วัน ระหว่างวันที่ 9-27 ตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

08.00น. - คณะครู ผู้ปกครอง เจ้าภาพ และนาคพร้อมกันหน้าอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม

              เพื่อสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

08.15น. - พิธีปลงผมนาค

09.00น. - พิธีมอบผ้าไตร/พิธีบรรพชา/เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล อาราธนาธรรม

11.00น. - ถวายภัตตาหารเพล

13.00น. - เดินทางไปพักปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สถานที่รับสมัคร  ฝ่ายวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

                            โทร 02-281-3535 ต่อ 412 , 02-629-3717

วันรับสมัคร         1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 ในเวลาราชการ

 

ผู้ประสานงาน     นายนันทพงศ์  พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                             โทร. 094-891-8666

                            นางสาวพัฒนียา  ขัติยวงศ์

                             โทร. 089-999-2004