ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ดูทั้งหมด

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 

เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาศักยภาพ

พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์