ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ดูทั้งหมด

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึ่งประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ " กราบลา เหลือง - ชมพู "

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบัน 

 

และกราบลาครู อาจารย์