ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

กิจกรรมบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรม

ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือ

ชั่วคราว ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร กรมสามัญศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เพื่อฝึกทักษะชีวิต ความสามัคคี ภาวะผู้นำ การอยู่ร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณหาดชะอำ