ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียน ดูทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  ได้จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีกำหนดการสอบ   แต่ละระดับชั้นเรียน ดังต่อไปนี้

          ชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3                           สอบวันที่    18 และ 20                กันยายน 2560

                                                          หยุดวันที่    19 , 21 และ 22          กันยายน 2560

          ชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6                           สอบวันที่    19 , 21 และ 22          กันยายน 2560

                                                          หยุดวันที่    18 และ 20                กันยายน 2560

 

                        ในการนี้โรงเรียนจึงขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เพื่อดูแล กวดขันวินัย ให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่และเอาใจใส่ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ตามกำหนดการสอบที่กล่าวไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ โรงเรียนขอประกาศ แจ้งกำหนดการพัฒนาผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  วันปิดภาคเรียนที่  1

และ วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่าง ๆ ตามกำหนดวันและเวลา ดังนี้

-  วันที่  2  ตุลาคม  2560 เวลา  09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มผ  ครั้งที่ 1

   วันที่ 2 - 4  ตุลาคม 2560  นักเรียนแก้ไขผลการเรียน 0 , ร , มผ ครั้งที่ 1 กับครูประจำวิชา

-  วันที่  5  ตุลาคม 2560 เวลา  13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มผ  ครั้งที่ 2

   วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2560  นักเรียนแก้ไขผลการเรียน 0 , ร , มผ ครั้งที่ 2 กับครูประจำวิชา

-  วันที่  11 ตุลาคม 2560       ปิดภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2560

-  วันที่  1  พฤศจิกายน 2560  เปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560

 

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

 

Download เอกสารที่นี่