ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม. 6 สอบ O-NET ปี 2559 ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ขอแสดงความยินดี กับ 

นางสาวบุษกร โคสกฤษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบ O-NET ปี 2559 วิชาคณิตศาสตร์ 
ได้คะแนน 92.5 คะแนน