ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

พระราชพิศาลมุนี (วรรณ์รงค์ ฐิตวฒโน)
ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
พระครูสิทธิธรรมมงคล (ท่านประพัน)
ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ (กรรมการและเลขานุการ)
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
Page  12