ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

ลำดับที่

รหัสกรรมการนักเรียน

เลขประจำตัว นร.

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

ก.นร.6101

37142

นายกนกพล ศรีบุญเรือง

ประธานคณะกรรมการนักเรียน

2

ก.นร.6102

37173

นายซัน ปุณเปลิน

รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

3

ก.นร.6103

37537

นายวทัญญู สอดศรี

รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

4

ก.นร.6104

37146

นายณัฐวัฒน์ เดมีชา

คณะกรรมการนักเรียน

5

ก.นร.6105

37152

นายวสิษฐ์พล แอกทอง

คณะกรรมการนักเรียน

6

ก.นร.6106

37176

นายณัฐวุฒิ ศรีเจริญ

คณะกรรมการนักเรียน

7

ก.นร.6107

37181

นายธนบดินทร์ ดวงทิม

คณะกรรมการนักเรียน

8

ก.นร.6108

37219

นายดีปานซู ซิงห์

คณะกรรมการนักเรียน

9

ก.นร.6109

37157

นางสาวจิตรกัญญา นันทะโชติ

คณะกรรมการนักเรียน

10

ก.นร.6110

37159

นางสาวฐิติพร แสงสารคาม

คณะกรรมการนักเรียน

11

ก.นร.6111

37141

นายกฤษฎา แก้วพรมภักดี

คณะกรรมการนักเรียน

12

ก.นร.6112

37322

 

นายเกริกเกียรติ ห่มซ้าย

คณะกรรมการนักเรียน

13

ก.นร.6113

38307

นายธราดล นพกาศ

คณะกรรมการนักเรียน

14

ก.นร.6114

38312

นางสาวเพ็ญพิชชา อิ่มเฮง

คณะกรรมการนักเรียน

15

ก.นร.6115

37188

นายวรวรรธน์ อินทร์อร

คณะกรรมการนักเรียน

16

ก.นร.6116

37534

นายภูธเนศ ประสิทธิ์สิน

คณะกรรมการนักเรียน

17

ก.นร.6117

37536

นายวชิรวิทย์ เชื้อไทย

คณะกรรมการนักเรียน

18

ก.นร.6118

37551

นายฐกลวัฒน์ แสงโพธิ์ดา

คณะกรรมการนักเรียน

19

ก.นร.6119

38352

นายอัครวัฒน์ วันวงค์

คณะกรรมการนักเรียน

20

ก.นร.6120

38539

นายสุพจน์ สุทธิบุตร

คณะกรรมการนักเรียน

21

ก.นร.6121

38542

นายพัฒนา เกลี้ยงกลางดอน

คณะกรรมการนักเรียน

22

ก.นร.6122

38550

นายสมยศ จับหมั่น

คณะกรรมการนักเรียน

23

ก.นร.6123

38543

นางสาวเบญจมาศ กองเกิด

คณะกรรมการนักเรียน

24

ก.นร.6124

37654

นายกิตติภณ มณีสุข

คณะกรรมการนักเรียน

25

ก.นร.6125

37660

นายณัฐพงศ์ ศรีษะ

คณะกรรมการนักเรียน

26

ก.นร.6126

37666

นายทินกร กมลเลิศ

คณะกรรมการนักเรียน